Activitatea de audit cuprinde mai multe notiuni de baza ce necesita a fi explicate pentru a intelege mai bine rolul acesteia si care sunt componentele principale a cesteia.

Mai jos veti gasi explicarea notiunilor de baza cu privire la activitatea de audit:

Activitate de audit – activitate de intreprinzator care consta in prestarea de servicii profesionale, efectuate pe baza de contract, pentru exprimarea opiniei asupra veridicitatii rapoartelor financiare in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia in domeniu;

Audit – examinare independenta a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate si a altor informatii, aferente acestora, ale entitatii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerintelor stabilite fata de aceste rapoarte;

Auditor – persoana fizica care detine certificat de calificare al auditorului;

Asociatie a auditorilor – formatiune benevola, de sine statatoare, autogestionara, constituita prin libera manifestare a vointei auditorilor, societatilor de audit si auditorilor intreprinzatori individuali, asociati pe baza comunitatii de interese profesionale in vederea exercitarii in comun a drepturilor civile, economice si sociale, care nu are drept scop obtinerea de profit;

Certificat de calificare al auditorului – document, eliberat in modul stabilit de prezenta lege, ce confirma calificarea profesionala de auditor;

Cod etic – codul etic al profesionistilor contabili, emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Audit si Asigurare;

Entitate auditata – entitate, inclusiv subdiviziunile ei, ale carei rapoarte financiare anuale, rapoarte financiare anuale consolidate si/sau alte informatii aferente acestora sint supuse auditului;

Raportul auditorului – document cu putere juridica, elaborat in conformitate cu art.8;

Risc de audit – riscul exprimarii de catre auditor a unei opinii de audit necorespunzatoare in cazul in care rapoartele financiare contin denaturari semnificative;

Solicitantul auditului – persoana fizica sau persoana juridica ce solicita efectuarea auditului;

Societate de audit, auditor intreprinzator individual – subiect al activitatii de intreprinzator, inregistrat in conformitate cu legislatia civila si cu legislatia speciala in domeniu, care detine licenta pentru desfasurarea activitatii de audit;

Stagiar – persoana fizica angajata pentru stagiere in modul prevazut la art.19, care nu este auditor, dar care participa la misiuni de audit sub conducerea unui auditor;

Standarde de audit – standardele internationale de control al calitatii, de audit, pentru misiunile de examinare, certificare si servicii conexe, emise de Consiliul pentru Standardele Internationale de Audit si Asigurare.